ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

Извршни органи општине су Председник општине и Општинско веће.

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

Председник Општине:

 1. представља и заступа Општину;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију Општине;
 5. оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
 6. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 7. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 8. представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
 9. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 10. доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
 11. одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине;
 12. одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине;
 13. даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари;
 14. врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
 15. закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине општине;
 16. у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина;
 17. одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
 18. закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
 19. доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини у складу са законом, командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;
 20. доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
 21. информише јавност о свом раду;
 22. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 23. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 24. поставља и разрешава помоћнике председника општине;
 25. доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане;
 26. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине.

Председник општине Ћићевац је др Мирјана Кркић.

 

 

Корисни линкови

 

javno dostavljanje

plan razvoja

 

energetski ugrozen kupac

 

izbori

 

izbori

mduls

portal_preduzetnistva

eGradjanin

Ukidanje pecata

Ковид-19 вакцинација

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top