Општинско веће

 

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Председник општине је председник општинског већа.

СПИСАК ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

 

 

 

Ред.бр.

 

Име и презиме

 

Место

1.

ДР МИРЈАНА КРКИЋ

ЋИЋЕВАЦ

2.

АЛЕКСАНДАР ШУЛИЋ

ЋИЋЕВАЦ

3.

МИЛОШ РАДОЈКОВИЋ

ЋИЋЕВАЦ

4.

ГОРАН МАЦИЋ

ЋИЋЕВАЦ

5.

НЕНАД МАЦИЋ

ЋИЋЕВАЦ

6.

МИЛОШ МАРКОВИЋ

СТАЛАЋ

7.

НЕБОЈША МИЋИЋ

ПОЈАТЕ

Општинско веће:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
 7. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
 8. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
 9. предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
 10. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
 11. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 12. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 13. доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
 14. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
 15. образује жалбену комисију;
 16. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 17. информише јавност о свом раду;
 18. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 19. врши и друге послове, у складу са законом.

Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа.

 

Корисни линкови

 

javno dostavljanje

plan razvoja

 

energetski ugrozen kupac

 

izbori

 

izbori

mduls

portal_preduzetnistva

eGradjanin

Ukidanje pecata

Ковид-19 вакцинација

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top