ОПШТИНСКА УПРАВА

 

Управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне и административно- техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа, врши општинска управа.

Начелника управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на период од пет година.

 Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе. Начелник за свој рад и рад управе одговара скупштини и Општинском већу у складу са Статутом општине и Одлуком о општинској управи.

Општинска управа:

  1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
  2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  6. води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
  7. обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
  8. пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова;
  9. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, а најмање једном годишње.

 

Општинска управа заснива свој рад на примени Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о државној управи и примени посебних закона у остваривању права грађана у локалној самоуправи, као и обављању поверених послова. Управа непосредно извршава прописе и друге опште акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа.

 

Корисни линкови

 

javno dostavljanje

plan razvoja

 

energetski ugrozen kupac

 

izbori

 

izbori

mduls

portal_preduzetnistva

eGradjanin

Ukidanje pecata

Ковид-19 вакцинација

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top